Seasunliners  Sorø
Sorø Kultur og Fritidscenter (Værkerne)
Frederiksvej 27, 4180 Sorø
Klub Email: lone.ansbjerg@gmail.com
Tlf. 28152035


Klub Information


Seasunliners
Vedtægter
 

 

Hold MENU
  Om klubben
  Bestyrelse
  Vedtægter
Betaling
Medlemmer 
 
  Links

 
 
 

 

Foreningsvedtægter - SeaSunLiners

§1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Seasunliners. Foreningen er stiftet d. 4.februar 2007, og er hjemmehørende i Sorø kommune.

§2 Formål
Foreningens formål er at dyrke linedance.

§3 Medlemmer
Som medlemmer kan optages personer, der kan tilslutte sig foreningens formål og 
 vedkende sig nærværende vedtægter.

§4 Generalforsamling
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes 1 gang hvert år i februar måned. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden. Generalforsamlingens dagsorden skal mindst have følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Fremlæggelse af revideret regnskab 5. Fastsættelse af kontingent 6. Indkomne forslag 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 8. Valg af revisor 9. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Endelig dagsorden udsendes 1 uge før generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt fremmødte, aktive medlemmer, der er fyldt 15 år. Hver person har kun en stemme, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§5 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.

§6 Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer og 1 suppleant.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges på generalforsamlingen for en 2 årig periode. 2
medlemmer vælges i lige år og 1 i ulige år. Suppleanten vælges for et år ad gangen.
De valgte medlemmer skal være fyldt 18 år og aktivt deltagende i klubben.
Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden.

§7 Økonomi
Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor. Regnskabet skal være revideret inden den ordinære generalforsamling.

§8 Tegning og hæftelse
Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer. Tegningsretten må til enhver tid fremgå af bestyrelsesprotokollen. Foreningens ejendele tilhører foreningen som juridisk person. Foreningen hæfter med sine ejendele for opfyldelsen af de af foreningen indgåede forpligtelser. Foreningens medlemmer har ikke nogen ejendomsret over noget foreningen tilhørende. Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

§9 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan foretages, når flertallet på en generalforsamling stemmer herfor.

§10 Opløsning
Foreningen kan opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende general- forsamlinger stemmer herfor. I givet fald overgår foreningens evt. formue til fremme af idrætsformål i Sorø Kommune, gennem Sorø Sportsråd. Formand og kasserer finder i samråd det bedst egnede formål


Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 26. februar 2013 og efterfølgende ændret på generalforsamlingen d. 18. februar 2014 (§6) og d. 28. februar 2017 (sidste sætning i § 4 og hele § 6). Bestyrelsesændringer marts 2019.

 

 
Instruktører


Lone Ansbjerg
lone.ansbjerg@gmail.com
Tlf. 281520353.235.20.185