Seasunliners Sorø
Sorø Kultur og Fritidscenter (Værkerne)
Frederiksvej 27, 4180 Sorø
Klub Email: lone.ansbjerg@gmail.com
Tlf. 28152035


Klub Information


Seasunliners
Om Linedance
 

 

Emne MENU
  Hvad er line dance?
  Historie og baggrund
  Hvorfor gå til line dance
  Line dance trin og teknik
  Etikette på dansegulvet
  Musikken til line dance
  Dansebeskrivelse
   
   

 
 
 

 

Generalforsamling
Fredag den 1. marts 2019 kl. 19:15

 

Efter generalforsamlingen vil der være fri dans

Af vores vedtægter fremgår følgende: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes 1 gang hvert år i februar måned, så vi beder om medlemmers accept til at flytte mødet til marts. Hvis du er imod dette, bedes du give bestyrelsen besked inden for tre dage fra modtagelse af denne indkaldelse.

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden.

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst have følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af revideret regnskab
5. Fastsættelse af kontingent 6. Indkomne forslag

Punkt 6.1. Forslag fra bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændring:

Nurværende: ”§6 Bestyrelsen Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsesmedlemmerne vælges på generalforsamlingen for en 2-årig periode. 3 medlemmer vælges i lige år og 2 i ulige år. De valgte medlemmer skal være fyldt 18 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden.”

Ændres til
”§6 Bestyrelsen Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer og 1 suppleanter. Bestyrelsesmedlemmerne vælges på generalforsamlingen for en 2-årig periode. 2 medlemmer vælges i lige år og 1 i ulige år. Suppleanten vælges for et år af gangen. De valgte medlemmer skal være fyldt 18 år og aktivt deltagende i klubben. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden.”

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 8. Valg af revisor 9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Endelig dagsorden udsendes 1 uge før generalforsamlingen.

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt fremmødte, aktive medlemmer, der er fyldt 15 år. Hver person har kun en stemme, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Bestyrelsesmedlem vælges for 2 år, suppleanter vælges for 1 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv og består p.t. af følgende: Lone Ansbjerg Mai-Britt Mejlby Lene Larsen - Er på valg/modtager genvalg Lone BB Christensen - Er på valg/modtager ikke genvalg Helle With Petersen - Fratræder pga. sygdom

Bettina Vad, suppleant – Er på valg Pia Hjort Nielsen, suppleant - Er på valg

Såfremt du har forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, kan du enten sende dem til mig på mail hwp@stofanet.dk eller til Lone Ansbjerg på mail lone.ansbjerg@gmail.com.

Efter generalforsamlingen vil der være fri dans.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Helle With Petersen
Sekretær


 
3.81.73.233